Itt vagy: www.gyomro.hu » Hrek » Bursa Hungarica 2023. évi pályázati forduló

Bursa Hungarica 2023. évi pályázati forduló

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2023. évi pályázati forduló


Gyömrő Város Önkormányzata a 163/2022. (IX.19.) Kt. határozata alapján csatlakozott a 2023. évi pályázati lehetőséghez.
Az előző évhez hasonlóan a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati eljárási rendje:

2012 őszétől a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történik a pályázatok kezelése a regisztrációtól a támogatások kifizetésének nyomon követéséig.

A pályázó feladata:

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat – azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra, hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Amennyiben a pályázó korábban már regisztrált a felületen, erre ismételten nem kell, hogy sor kerüljön. A régi jelszó használatával van lehetősége az alábbi oldalra belépni:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Az eljárásban részt venni szándékozók csakis az EPER-Bursa rendszer felületén tölthetik ki a pályázati űrlapokat, semmilyen más pályázati űrlapot nem adhatnak be az önkormányzathoz.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva 2022. november 03. napjáig kell az Önkormányzathoz benyújtani. Az ezután beérkező pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázás feltételei az alábbiak:
Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei: (10 hónap, azaz 2 egymást követő tanulmányi félévre 2022/2023. tanév II. és a 2023/2024. tanév I. félévére pályázható):
Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2022. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2023. őszén már nem áll fenn, úgy a 2023/2024. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2022/2023. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei: (3x10, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre pályázható. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 tanév):
A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.
A részletes pályázati kiírást az alábbi linken a „Felhívás (doc)” menüpont alatt olvashatják:

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/felhivasok/bursa-hungarica/

Az Önkormányzat feladata:

A települési önkormányzatok a beérkezett pályázatokat 2022. december 05-ig elbírálja, szükség esetén a pályázókat hiánypótlásra szólítja fel. Az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja. A döntésről 2022. december 06-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton érkezett levélben értesíti a pályázókat.
A hátrányos szociális helyzet igazolásához szükséges dokumentumok listáját jelen felhívás mellékleteként a www.gyomro.hu weboldalon, és az önkormányzat facebook oldalán érhetik el.
Csatolandó mellékletek listája ITT érhető el.

A tájékoztatás nem teljes körű. Ha részt kíván venni a pályázaton, részletes információkért kérem tájékozódjon az alábbi elérhetőségen.

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Segítség kérés: a 29-330-011/102 telefonszámon: Fodor Anikó
titkárság


Várjuk a pályázatokat!
 

Gyenes Levente
polgármester
  

Tóth Ádám, 2022-09-28 11:24:29

« elz kvetkez »