Itt vagy: www.gyomro.hu » Hrek » Pályázati felhívás ügyvezetői állás betöltésére

Pályázati felhívás ügyvezetői állás betöltésére

Gyömrő Város Önkormányzata pályázatot hirdet ügyvezető állás betöltésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (2) bekezdése, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint:

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. (továbbiakban: Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.) (székhely: 2230. Gyömrő, Táncsics M. út 65.) ügyvezetői munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére.

Az ügyvezető a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének hatáskörébe tartozik.
A munkakör megnevezése: vezető tisztségviselő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény alapján)

A jogviszony időtartama: a jogviszony kezdetétől számított 5 év

A jogviszony kezdete: 2023. március 1. napja

Az ügyvezető a társaság képviselője. A társaság ügyeiben a hatályos jogszabályok, az alapító okirat, a társaság szervezeti és működési szabályzata, továbbá a taggyűlési hatáskörben eljáró képviselő-testület rendelkezései szerint jár el. Feladata általában a társaság ügyeinek intézése, igy konkrétan és különösen:

Munkabér: A Felek megállapodás alapján az ügyvezetővel kötendő munkaszerződésben foglaltak szerint azzal, hogy azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Pályázati feltételek:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Elvárt kompetenciák:

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívásnak Gyömrő Város Önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 30. nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás – a Képviselő-testület határozatának felhatalmazása alapján megjelenik a tulajdonos önkormányzat honlapján, - az önkormányzat facebook oldalán

A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon Gyömrő Város Önkormányzat 2230. Gyömrő, Fő tér 1. címre történő megküldésével. A lezárt borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezetői pályázat, Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a toth.janos@gyomro.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Gyömrő Város Önkormányzat alpolgármestere.

A pályázatokat Gyömrő Város Önkormányzat alpolgármestere bontja, értékeli, javaslatot tesz a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete részére, majd az dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt a jogviszony (ügyvezetői megbízás) létesítéséről.

Gyömrő, 2022. december 21.
  

Bori Donatella, 2023-01-09 15:29:52

« elz kvetkez »