Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
KEHOP-2.2.2-15-2017-00129
Itt vagy: www.gyomro.hu » Hнrek » Pályázati felhívás ügyvezetői állás betöltésére

Pályázati felhívás ügyvezetői állás betöltésére

Gyömrő Város Önkormányzata pályázatot hirdet ügyvezető állás betöltésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109.§ (2) bekezdése, továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) alapján és szerint:

Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Gyömrő Városi Település Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. (továbbiakban: Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.) (székhely: 2230. Gyömrő, Táncsics M. út 65.) ügyvezetői munkakörének munkaviszony keretében történő betöltésére.

Az ügyvezető a munkáltatói jogkör gyakorlása mellett ellátja a gazdasági társaság ügyvezetését, amelybe beletartozik a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető feletti munkáltatói jogok gyakorlása Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testületének hatáskörébe tartozik.
A munkakör megnevezése: vezető tisztségviselő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény alapján)

A jogviszony időtartama: a jogviszony kezdetétől számított 5 év

A jogviszony kezdete: 2023. március 1. napja

Az ügyvezető a társaság képviselője. A társaság ügyeiben a hatályos jogszabályok, az alapító okirat, a társaság szervezeti és működési szabályzata, továbbá a taggyűlési hatáskörben eljáró képviselő-testület rendelkezései szerint jár el. Feladata általában a társaság ügyeinek intézése, igy konkrétan és különösen:

 • A gazdasági társasági formában működő Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. vezetése, képviselete: alvállalkozókkal szerződik; kapcsolatot tart a külső illetve a szakhatósági felügyeleti szervekkel;
 • üzleti terv kidolgozása;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. alkalmazottai felett;
 • önállóan jogosult a cégjegyzésre a hiteles cégaláírási nyilatkozatnak megfelelően;
 • önállóan képviseli a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft-t harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt;
 • gondoskodik a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről;
 • vezeti a határozatok könyvét,
 • vezeti a tagjegyzéket,
 • az Alapító kérésére a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. ügyeiről köteles felvilágosítást adni, a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. üzleti könyveibe és irataiba betekintést lehetővé tenni.
 • gondoskodik a birtokában és kezelésében lévő vagyon megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról;
 • gondoskodik a felügyeleti szervek által elrendelt intézkedések megtételéről;
 • gondoskodik a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. mérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről, a számviteli szabályoknak megfelelő gazdálkodás biztosításáról;
 • köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyek a Ptk. szerint az ügyvezető hatáskörébe tartoznak;
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) bekezdése szerinti adatok közzététele.

Munkabér: A Felek megállapodás alapján az ügyvezetővel kötendő munkaszerződésben foglaltak szerint azzal, hogy azt a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Pályázati feltételek:

 • Legalább középfokú végzettség gazdasági, műszaki, agrár vagy építész szakirányú területen,
 • gazdasági társaságnál vagy a cég profiljába tartozó költségvetési szervnél szerzett legalább 3 éves vezetői tapasztalat,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • a pályázó személy adatait tartalmazó részletes, a pályázó teljes szakmai munkásságát lefedő fényképes szakmai önéletrajz,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiadását kérelmezte,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,
 • a pályázati feltételként előírt szakirányú közép vagy felsővezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról,
 • bérigény megjelölése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hasonló városüzemeltetési profilú cégnél vagy ilyen cég felügyeletében, irányításában való közreműködés;
 • köztulajdonban álló gazdasági társaságnál szerzett szakmai gyakorlat; felsőfokú iskolai végzettség;
 • közbeszerzési jártasság, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázati felhívásnak Gyömrő Város Önkormányzat honlapján történő közzétételét követő 30. nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
A pályázati felhívás – a Képviselő-testület határozatának felhatalmazása alapján megjelenik a tulajdonos önkormányzat honlapján, - az önkormányzat facebook oldalán

A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon Gyömrő Város Önkormányzat 2230. Gyömrő, Fő tér 1. címre történő megküldésével. A lezárt borítékon fel kell tüntetni a pályázat tárgyát: ügyvezetői pályázat, Gyömrői TÜF Nonprofit Kft.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton: a toth.janos@gyomro.hu e-mail címen.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületi határozatának felhatalmazása alapján a pályázati eljárás lefolytatásáért felelős személy Gyömrő Város Önkormányzat alpolgármestere.

A pályázatokat Gyömrő Város Önkormányzat alpolgármestere bontja, értékeli, javaslatot tesz a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete részére, majd az dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül dönt a jogviszony (ügyvezetői megbízás) létesítéséről.

Gyömrő, 2022. december 21.
  

Bori Donatella, 2023-01-09 15:29:52

« elхzх kцvetkezх »